Biblioteca virtual de salud - CSUC
Si no pots llegir aquest correu, fes clic aquí

​Preguntes Parlamentàries BOPC

Disposicions d´avui: 06/05/2019

Descriptors Malalties cròniques
Disposició Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un pla per a atendre els infants amb malalties cròniques durant l’horari escolar Tram. 314-04561/12 Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs Pàg. 18
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 326/12 06/05/2019
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/323331.pdf
Descriptors Protecció de dades
Disposició Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades personals del personal al servei de la Generalitat de què disposa i el tractament que en fa Tram. 314-04569/12 Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units Pàg. 22
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 326/12 06/05/2019
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/323331.pdf
Facebook Slideshare Twitter
Per la sol·licitud d'alta⁄Baixa de la subscripció d'aquest butlletí: envieu un missatge mitjançant el formulari del servei indicant a l'Assumpte Alta⁄Baixa Butlletí legislatiu i al cos de la consulta Alta⁄Baixa Butlletí legislatiu

© Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya