Biblioteca virtual de salud - CSUC
Si no pots llegir aquest correu, fes clic aquí

Butlletí Legislatiu​

Disposicions d´avui: 06/05/2019

Descriptors Administració pública
Disposició Resolución de 17 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría de Estado para el Avance Digital, la Secretaría de Estado de Función Pública y la Entidad Pública Empresarial Red.es, para el impulso de la apertura y reutilización de la información del sector público.
Diari Boletín Oficial del Estado (BOE) 108 06/05/2019
Text complet https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/06/pdfs/BOE-A-2019-6689.pdf
Descriptors Catalunya -- Funcionaris i empleats
Disposició RESOLUCIÓ SLT/1153/2019, de 23 d`abril, per la qual s`adjudica un lloc vacant de cap de secció en les institucions hospitalàries dependents de l`Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-Vall d`Hebron-01/18).
Diari Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 7868 06/05/2019
Text complet https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=848400&type=01&language=ca_ES
Descriptors Catalunya -- Funcionaris i empleats
Disposició RESOLUCIÓ de 26 d`abril de 2019, per la qual es convoca una plaça vinculada de professorat agregat/professorat contractat doctor, inclosa en el concert subscrit entre la Universitat de Lleida i Gestió de Serveis Sanitaris.
Diari Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 7868 06/05/2019
Text complet https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=848347&type=01&language=ca_ES
Descriptors Catalunya -- Funcionaris i empleats
Disposició RESOLUCIÓ de 26 d`abril de 2019, per la qual es convoquen places vinculades de professorat agregat/professorat contractat doctor, incloses en el concert subscrit entre la Universitat de Lleida i l`Institut Català de la Salut.
Diari Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 7868 06/05/2019
Text complet https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=848427&type=01&language=ca_ES
Descriptors Catalunya -- Funcionaris i empleats
Disposició RESOLUCIÓ SLT/1154/2019, de 26 d`abril, d`adjudicació de places vacants de la categoria de tècnic/a titulat/ada mitjà/ana en treball social (subgrup A2) pel sistema de concurs oposició (núm. d`identificació de la convocatòria TSOCIAL-PI-2016).
Diari Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 7868 06/05/2019
Text complet https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=848407&type=01&language=ca_ES
Descriptors Catalunya -- Funcionaris i empleats
Disposició Encàrrec del despatx de la consellera de Salut al vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda. Tram. 330-00105/12. Presentació: president de la Generalitat Pàg. 21
Diari Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 325/12 03/05/2019
Text complet https://www.parlament.cat/document/bopc/322838.pdf
Descriptors Convenis
Disposició Resolución de 15 de abril de 2019, del Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red, M.P., por la que se publica el Convenio con la Universidad de Oviedo, para la vinculación con entidades del Sistema Sanitario de Salud, para el desarrollo de actividades de investigación y formación biomédica en el área de Fragilidad y Envejecimiento Saludable.
Diari Boletín Oficial del Estado (BOE) 108 06/05/2019
Text complet https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/06/pdfs/BOE-A-2019-6693.pdf
Descriptors Espanya -- Funcionaris i empleats
Disposició Resolución de 23 de abril de 2019, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se amplía el plazo para aprobar la relación de admitidos y excluidos y celebrar el primer ejercicio de la fase de oposición en los procesos selectivos para el acceso a la condición de personal estatutario fijo, convocados por Resoluciones de 7, 18 y 25 de marzo de 2019.
Diari Boletín Oficial del Estado (BOE) 107 04/05/2019
Text complet https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/04/pdfs/BOE-A-2019-6618.pdf
Descriptors Espanya -- Funcionaris i empleats
Disposició Resolución de 17 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se amplía el plazo para aprobar la relación de admitidos y excluidos y celebrar el primer ejercicio de la fase de oposición en los procesos selectivos para el acceso a la condición de personal estatutario fijo, en plazas de las categorías de Titulado Especialista en Ciencias de la Salud, Titulado Sanitario y Técnico Superior Especialista, en la Red Hospitalaria de la Defensa, convocado por Resolución de 28 de febrero de 2019.
Diari Boletín Oficial del Estado (BOE) 107 04/05/2019
Text complet https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/04/pdfs/BOE-A-2019-6617.pdf
Descriptors Espanya -- Funcionaris i empleats
Disposició Resolución de 17 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se amplía el plazo para aprobar la relación de admitidos y excluidos y celebrar el primer ejercicio de la fase de oposición en los procesos selectivos para el acceso a la condición de personal estatutario fijo, en plazas de las categorías de Enfermero, Técnico Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería y Celador en la Red Hospitalaria de la Defensa, convocados por Resoluciones de 28 de febrero y 1 de marzo de 2019.
Diari Boletín Oficial del Estado (BOE) 107 04/05/2019
Text complet https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/04/pdfs/BOE-A-2019-6616.pdf
Descriptors Finances públiques
Disposició ORDRE PRE/84/2019, de 23 d`abril, per la qual s`estableixen per a l`any 2019 els preus unitaris corresponents a la contraprestació dels serveis duts a terme pels centres sociosanitaris.
Diari Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 7868 06/05/2019
Text complet https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=848390&type=01&language=ca_ES
Descriptors Fundacions
Disposició Orden INT/501/2019, de 12 de abril, por la que se declaran de utilidad pública diversas asociaciones.
Diari Boletín Oficial del Estado (BOE) 107 04/05/2019
Text complet https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/04/pdfs/BOE-A-2019-6643.pdf
Descriptors Medicaments
Disposició Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de medicamentos del 1 al 31 de marzo de 2019 [Decisiones adoptadas conforme al artículo 34 de la Directiva 2001/83/CE 11 o al artículo 38 de la Directiva 2001/82/CE 22] 2019/C 153/02
Diari Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) C153 03/05/2019
Text complet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.153.01.0012.01.SPA&toc=OJ:C:2019:153:FULL
Descriptors Medicaments
Disposició Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de medicamentos del 1 al 31 de marzo de 2019 [Publicadas conforme al artículo 13 o al artículo 38 del Reglamento (CE) n.o 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo 11] 2019/C 153/01
Diari Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) C153 03/05/2019
Text complet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.153.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:153:FULL
Descriptors Seguretat alimentària
Disposició Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2016/127 de la Comisión, de 25 de septiembre de 2015, que complementa el Reglamento (UE) n.o 609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los requisitos específicos de composición e información aplicables a los preparados para lactantes y preparados de continuación, así como a los requisitos de información sobre los alimentos destinados a los lactantes y niños de corta edad ( DO L 25 de 2.2.2016 )
Diari Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L118 06/05/2019
Text complet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.118.01.0010.02.SPA&toc=OJ:L:2019:118:TOC
Facebook Slideshare Twitter
Per la sol·licitud d'alta⁄Baixa de la subscripció d'aquest butlletí: envieu un missatge mitjançant el formulari del servei indicant a l'Assumpte Alta⁄Baixa Butlletí legislatiu i al cos de la consulta Alta⁄Baixa Butlletí legislatiu

© Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya