:

Biblioteca Virtual del Sistema Sanitari Públic de Catalunya

Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya
Inici > Inici > Recursos > Redacció de treballs científics

Redacció de treballs científics

En aquesta pàgina trobareu un seguit d’eines i recursos per a la redacció de treballs científics per tal de:

• Donar suport als professionals en la publicació dels seus treballs (informe, article, ponència, treball acadèmic, llibre, etc.).

• Millorar la qualitat de la publicació dels treballs científics.​

Redacció de treballs científics
L'elaboració de qualsevol tipus de treball científic, informe, ponència o article requereix d'una acurada planificació, estructura, redacció i presentació.

Estructura i presentació

o   Títol : El títol ha de ser descriptiu i representatius en forma clara i concreta del contingut, s’han evitar les abreviatures, i en cas que sigui necessari es pot afegir subtítol.

o   Autoria i afiliació : Nom complet de cada autor amb la seva corresponent filiació institucional i / o lloc de treball, utilitzant sempre la mateixa forma i grafia, seguint les pautes establertes per aquesta finalitat. El Departament de Salut té publicada una Resolució, de 23 de març de 2015, de recomanació sobre la normalització del nom i la filiació dels autors en la publicació de documents científics.

o   Resum i paraules clau : text breu, d’unes 250 a 500 paraules, en funció del document, redactat de forma normalitzada d’acord amb la ISO 214-1976 (Norma UNE 50-103-90), S’hi fan constar especialment els objectius, els mètodes, els resultats i les conclusions utilitzant la terminologia normalitzada de la matèria. Les paraules clau (entre 4 i 6), preses del mateix article, identificaran el contingut del mateix.

o   Cos del treball: La part central de l'informe s'estructurarà d'acord al seu contingut i complexitat. Es important que inclogui una introducció, material i mètodes utilitzats, presentació de resultats, discussió i conclusions.

o   Annexos : si escau, es poden incloure al final del document i per completar el cos del treball amb informació i dades complementàries que ajudin a entendre els mètodes emprats

o   Projectes finançats : Si el estudi elaborat ha estat finançat, la informació sobre la subvenció o entitat finançadora s’ha d’incloure en el document. Recordeu també que els investigadors que participen en projectes finançats per la Comissió Europea en el seu Programa Horitzó 2020 i a nivell nacional la Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació del Ministerio de Ciencia e Innovación, han de fer pública en obert una versió digital dels seus articles acceptats per les revistes en un dipòsit institucional, com ara Scientia, Dipòsit d'Informació Digital del Departament de Salut.

o   Lloc i data de publicació: És important incloure el lloc i la data de publicació tant per a la identificació bibliogràfica com per a altres prioritats

o   Reconeixements : Es poden incloure agraïments relatius a la realització del treball. Si un col•lega o ajudant de l'autor ha aportat una contribució important hauria de figurar com a coautor. El reconeixement d'altres treballs utilitzats s'ha de fer en forma de referències o bibliografia.

o   Referències bibliogràfiques: tots els documents consultats i citats en el treball científic, informe, ponència o article s’han d’incloure en forma de referència o bibliografia. L’estil Vancouver es l’utilitza’t en l’àrea de Ciències de la Salut. Per aquesta tasca podeu utilitzar eines de gestió de bibliografies com Mendeley o Zotero.

Criteris de redacció

Cal tenir en compte que és indispensable que el treball estigui correctament redactat, paginat i estructurat, amb un llenguatge clar i directe, i amb una bona estructuració de la informació. Les sigles, abreviatures i símbols s'han d'utilitzar, si cal, amb moderació i coherència, de forma sistemàtica, donant suport al lector amb una llista o índex inclòs entre les pàgines preliminars.

Abans de donar per bo el text del treball, es important fer una revisió i correcció. Es important tenir en compte: la redacció, l'ortografia, les dades i taules, les cites i referències, la introducció i conclusions, possibles errors, punts clau, etc. i la normativa del centre si aquest en té una de recomanada.

Propietat intel·lectual

Des de la Biblioteca us recomanem la llicència “Reconeixement d’autoria, amb usos no comercials i sense obra derivada”. Tal com marca l’article 13 de la Normativa editorial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (Catalunya. Generalitat, 2011), per a obres en accés obert.

Cal tenir present que la inclusió de textos i/o imatges de tercers al propi treball ha de fer-se correctament a mode de citació per tal d'evitar-ne el plagi.​​​​​​​​​
​​​​​