:

Biblioteca Virtual del Sistema Sanitari Públic de Catalunya

Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya
Inici > Inici > Recursos > Citació bibliogràfica

Citació bibliogràfica

Estil Vancouver​

L’estil o Normes de Vancouver són un conjunt de requisits per tal de regular la publicació de manuscrits dins el camp de les ciències de la salut.

Aquestes normes estan elaborades per l’International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). La darrera revisió d’aquestes normes feta per l’International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), creador de l’estil Vancouver, són les Re​commendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (2013), en aquestes recomanacions no es donen exemples de com citar les referències bibliogràfiques incloses en els manuscrits.

Des del 2011 ja no es revisa aquest estil i s’aconsella l’ús de l’estil de la National Library of Medicine (NLM) “Citing Medicine".

Patrias K. Citing medicine: the NLM style guide for authors, editors, and publishers [Internet]. 2nd ed. Wendling DL, technical editor. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2007 - [actualitzat Agost 2015]. Disponible a: http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine

Podeu consultar exemples de citació bibliogràfica a la pàgina de la National Library of Medicine (NLM): International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals: Sample References

Aquests exemples estan basats en el manual de la NLM Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers (2nd ed.)

Consideracions generals

 • Es proporcionaran referències directes de les fonts originals sempre que sigui possible.
 • Es recomana evitar de citar “comunicacions personals”, si no és el cas que proporcioni informació essencial no disponible en una altra font bibliogràfica pública.
 • No utilitzar els resums de conferències com a referències bibliogràfiques.
 • Les referències d’articles acceptats però no publicats en el moment de la redacció del manuscrit, se citaran com “en premsa” o “pròximament”.
 • Els manuscrits no publicats s’han de citar en el text com “observacions no publicades”, amb l’autorització de la font.
 • Les referències es numeraran de forma consecutiva i en l’ordre que es mencionen per primera vegada en el text. Les referències en el text, taules i llegendes aniran en números aràbics i entre parèntesi.
 • Els títols de les revistes van agreujats seguint l’estil utilitzat a Medline: www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals.
 • Fins a sis autors es faran constar tots. Si són més de sis s’ha de posat: “et al.” desprès del sisè autor seguit d’una coma.
 • Els autors se citaran a la referència cognom/s inicial/s del nom.


Les abreviatures que s’utilitzaran


 

Notes generals:​

Noms dels autors, editors, compiladors o la institució responsable

 • Fins a sis autors es faran constar tots. Si són més de sis s’ha de posat: et al. desprès del sisè autor seguit d’una coma.
 • Quan l’obra és anònima, s’entra directament el títol de l’obra.
 • El/s editor/s literari/s se citen com els autors. Al final del nom s’utilitza la paraula “editor” o “editors”, en el cas que siguin més d’un. Mai s’utilitza l’abreviatura “ed.”, que es fa servir per l’edició.
Format: Cognoms (espai) inicial/s del nom (sense espais entre les inicials).

Els autors se separen per una coma “,” i el darrer autor per un punt “.”.

Exemple 1 autor: Pérez-López J.
Exemple 2-6 autors: Pérez-López J, Brown JA, Willams D, Gracia RM, Wilson JR.
Exemple més de 6 autors: Pérez-López J, Brown JA, Willams D, Gracia RM, Wilson JR, Rovira-Torre JM, et al.
Exemple institució responsable: National Health and Medical Research Council. Levels of evidence and grades for recommendations for developers of guidelines....
Exemple d’editor literari: Smith AK, Jones, BC, editors.


Títol de l’obra i subtítol
 • No s’utilitzen ni les cursives ni el subratllat.
 • La primera lletra del títol va en majúscules.
 • Els títols de les revistes van agreujats seguint l’estil utilitzat a Medline: www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals.

Format: Títol: subtítol.

Exemple de títol: Harrison’s principles of Internatl Medicine
Exemple de títol i subtítol: Physical pharmacy: physical chemical principles in the pharmaceutical sciences.


Edició de l’obra
 • Es menciona l’edició de l’obra, sempre que sigui diferent a la primera edició.
 • El número d’edició en la llegua que es redacta el manuscrit i va seguida de l’abreviatura d’edició “ed.”


Exemple d’edició en català:
3a ed.


Números de pàgina,
si cal

 • No repetir dígits innecessaris.
 • Utilitzar l’abreviatura de pàgina en la llegua que es redacta el manuscrit.

Exemples de paginació en català:

p. 122-9
p.1234-79
p. 333,345, 350-8
124 p.


Documents impresos:​

Llibres i informes tècnics
Elements obligatoris, si hi consten: Autor, títol i subtítol, lloc d’edició, editorial i any de publicació.

Forma de citació:

Autor/s [cognoms inicial del nom separats per una “,”]. Títol del llibre. xx ed. Lloc d’edició: editorial; any. Número de pàgines p. (Nom de la col·lecció; número de la col·lecció) o número de l’informe.Exemple de citació en català

Monografia:
Rodriguez J, Fuentes-Lopez H, Torres JA. Atlas de anatomia humana: estudio fotográfico. 4a ed. Barcelona: Fotomedia; 2010.

Informe tècnic:
Gómez D, Paladio N, Almazán C. Dabigatran etexilat en la profilaxi de l’accident vascular cerebral i de l’embolisme sistèmic en fibril·lació auricular no valvular. Barcelona: Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; 2011. CT20/2011


Capítol o part d’un llibre:​

Elements obligatoris si hi consten: Autor i títol del capítol, editor/compilador, títol i informació publicació, pàgines capítol.​

Forma de citació:

Autor/s del capítol [cognoms inicial del nom separats per una “,”]. Títol del capítol. A*: Autor/s del llibre [cognoms inicial del nom separats per una “,”]. Títol del llibre. xx ed. Lloc d’edició: editorial; any. p. pàgina del capítol incial-final. (Nom de la col·lecció; número de la col·lecció).

*Segons idioma de redacció del manuscrit: català = A: castellà = En: anglès= In:

Exemple de citació en català

Brice A, Booth A, Crumley E, Koufogiannakis D, Eldredge J. A future for evidence-based practice?. A: Booth A, Brice A, editors. Evidence-based practice for information professionals a hanbook. London: Facet Publishing; 2004. p. 279-92.

 

 

 

 

 

 

 


Article de revista:​

Elements obligatoris si hi consten: Autor de l’article, títol de l’article, títol i subtítol de la revista, número de la publicació, data de publicació, pàgines on s’inclou el document.​

Forma de citació:

Autor/s de l’article [cognoms inicial del nom separats per una “,”]. Títol de l’article. Títol de la revista abreujat. any;volum(número):pàgines de l’article inicial-final.

Exemples de citació en català

Volum + Número:
Villén N, Redondo S, Font R, Quintana S. Comités éticos: perfil de los miembros no sanitarios de los comités éticos de investigación clínica y comités de ética asistencial de Cataluña. Med Clin (Barc). 2012;138(7):296-9.

Volum + Suplement:

Altres exemples:
 • Sense volum
  Clin Orthop. 1995;(320):110-4.
 • Sense volum i número
  Curr Opin Gen Surg. 1993;325-33.
 • Número amb suplement:
  Semin Oncol. 1996;23(1 Supl. 2):89-97.
 • Volum amb una part:
  Ann Clin Biochem. 1995;32(Pt 2):303-6.
 • Número amb una part:
  N Z Med J. 1994;107(986 Pt 1):377-8.


Actes de congressos:​

Elemnts obligatoris si hi consten: Títol, nom, lloc i data congrés, editors, lloc edició, editorial, any.

Forma de citació:

Editor/s literaris o directors o compiladors [cognoms inicial del nom separats per una “,”], editors/dir./comp. Títol de la conferència; dates de la conferència; lloc de la conferència. Lloc de publicació: Editorial; any de publicació. pàgines p.

Exemple de citació en català
I Congreso Ibérico de Psicología Clínica, de la Salud y del Deporte; 7, 8 y 9 de Marzo de 2013; Sevilla. Sevilla: Asociación Andaluza de Psicología Clínica y de la Salud; 2013.


Comunicacions i ponències:​

Elements obligatoris si hi consten: Autor/s de la comunicació, títol de la comunicació, títol, nom, lloc i data congrés, editors, lloc edició, editorial, any. pàgines on s’inclou la comunicació.​

Forma de citació:

Autor/s de la comunicació [cognoms inicial del nom separats per una “,”]. Títol de la comunicació. A*: Editor/s literaris [o directors o compiladors cognoms inicial del nom separats per una “,”], editors. Títol de la conferència; dates de la conferència; lloc de la conferència. Lloc d’edició: editorial; any de publicació. p. pàgines de la comunicació incial-final.

*Segons idioma de redacció del manuscrit: català = A: castellà = En: anglès= In:
Exemple de citació en català
Sánchez Carracedo D, López Guimerà G, Fauquet J, Puntí J. Aproximación integrada al estudio de los problemas relacionados con la alimentación y el peso: un cambio de paradigma. A: Congreso Ibérico de Psicología Clínica, de la Salud y del Deporte; 7, 8 y 9 de Marzo de 2013; Sevilla. Sevilla: Asociación Andaluza de Psicología Clínica y de la Salud; 2013. p. 128-9.


 

Tesis:​

Elements obligatoris si hi consten: Autor, títol i subtítol, any tesi, lloc, nom universitat, designació de tesi.

Forma de citació:

Autor/s de la comunicació [cognoms inicial del nom separats per una “,”]. Títol: subtítol [tesi doctoral]. Lloc: Nom Universitat; any.

Exemple de citació en català
Sánchez Niubó A. Development of Statistical Methodology to Study the Incidence of Drug Use [tesi doctoral]. Barcelona: Universitat de Barcelona; 2014.


Legislació i jurisprudència:

Els textos legals utilitzen un sistema diferent de citació al que es fa servir generalment en ciències de la salut.

Us recomanem que seguiu la forma de citació següent, extreta del llibre:
Turull Rubinat M, dir. Tècniques de treball i de comunicació : instrumentàrium per a les ciències jurídiques i socials Barcelona: Huygens; 2011. 317 p.

Forma de citació:

LEGISLACIÓ

Legislació estatal i autonòmica:

Estat o comunitat autònoma. Rang número oficial, data promulgació, nom de la norma. (Diari o butlletí oficial abreviat, número, data, p. inicial-final).

Espanya. Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.. (BOE, núm. 89, 13-04-2007, p. 16270-99).
Catalunya. Llei 18/2009, de 22 d'octubre , de Salut Pública (DOGC núm. 5495, 30-10-2009, p. 81070-116).

Tractats, convenis, acords i protocols internacionals ratificats per Espanya:

Nom del tractat, Lloc de signatura, data d'adopció del Tractat. (butlletí oficial de l'Estat abreujat, número, data, p. inicial-final).

Tratado sobre el derecho de patentes, Ginebra el 1 de junio de 2000,. (BOE, núm. 242, 09-10-2013, p. 82366-401).

Directives i reglaments comunitaris:
Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público.. (DOCE L, núm. 175, 27-06-2013, pàg. 1-8).


JURISPRUDÈNCIA

Tribunals espanyols: Tribunal Constitucional

Tipus de resolució Tribunal Número/Any, data.

Sentència del Tribunal Constitucional 4/2014, de 16 de gener de 2014.

Tribunals espanyols: Tribunal Suprem, Audiència Nacional, Tribunals Superiors de Justícia i Audiències Provincials

Tipus de resolució Tribunal Número/Any (Jurisdicció, secció del tribunal), data (número de recurs).

Sentència del Tribunal Suprem 596/2010 (Sala Civil, secció 1a), de 30 de setembre de 2010 (recurs 2108/2006).

Tribunals espanyols: Jutjats Instància i Instrucció, Jutjats Mercantils i Jutjats de Violència sobre la Dona

Tipus de resolució Tribunal Número/Any (Secció del tribunal), data.

Sentència del Jutjat de Primera Instància de Salamanca 215/2010 (Secció 4a), d'11 d'abril de 2007.Documents electrònics:​

 • Els tipus de suport dels documents es posaran entre claudàtors, “[ ]”, a continuació del títol del document.
  Per exemple:
  [Internet] o [en línia] o [monografia a Internet], [DVD], [CDROM], [videocasstte], etc.
 • Els documents disponibles a Internet s’indicarà:
  • La data de consulta entre claudators, “[Consulta: dia del mes de any]”, a continuació de l’any de publicació.
  • La URL del document al final de la citació.


Llibres:​

Elements obligatoris, si hi consten: Autor, títol, lloc de publicació, editorial, data publicació, data accés, URL.

Forma de citació:

Autor/s -cognoms inicial del nom separats per una “,”-. Títol del llibre [Internet]. xx ed. Lloc d’edició: editorial; any [Consulta: data de la consulta]*. pàgines p. (Nom de la col·lecció; número de la col·lecció). **Disponible a:

Quan la cita acaba amb una adreça, no hi ha punt final.

*Segons idioma de redacció del manuscrit: català = Consulta ; castellà = Acceso ; anglès = Cited
**Segons idioma de redacció del manuscrit: català = Disponible a: ; Castellà = Disponible en: ; anglès = Available from:

Exemple de citació en català
Patrias K, Wendling D, editors. Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers [Internet]. 2a ed. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2007 [Consulta: 18 d’agost de 2014]. Disponible a: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/?report=printable


Capítol o part d’un llibre:​

Forma de citació:

Autor/s del capítol [cognoms inicial del nom separats per una “,”]. Títol del capítol. A*: Autor/s del llibre [cognoms inicial del nom separats per una “,”]. Títol del llibre [Internet]. xx ed. Lloc d’edició: editorial; any **[Consulta: data de la consulta]. p. pàgines. (Nom de la col·lecció; número de la col·lecció). ***Disponible a:

Quan la cita acaba amb una adreça, no hi ha punt final.

*Segons idioma de redacció del manuscrit: català = A: ; castellà = En: ; anglè=: In:
**Segons idioma de redacció del manuscrit: català = Consulta ; castellà = Acceso ; anglès = Cited
***Segons idioma de redacció del manuscrit: català = Disponible a: ; Castellà = Disponible en: ; anglès = Available from:Exemple de citació en català
Posicionament i orientació estratègica de la recerca i la innovació en salut a Catalunya. A: Pla estratègic de recerca i innovació en salut [Internet]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris; 2012 [Consulta: 18 d’agost de 2014]. p. 9-21.

Disponible aquí.


Article de revista

Elements obligatoris, si hi consten: Autor, títol article, títol revista, núm. volum, número, data de publicació, núm. pàgines, data accés, URL.

Forma de citació:

Autor/s de l’article [cognoms inicial del nom separats per una “,”]. Títol de l’article. Títol de la revista abreujat [Internet]. any*[Consulta: data de la consulta];volum(número):pàgines inicial-final. **Disponible a:


Quan la cita acaba amb una adreça, no hi ha punt final.

*Segons idioma de redacció del manuscrit: català = Consulta ; castellà = Acceso ; anglès = Cited
**Segons idioma de redacció del manuscrit: català = Disponible a: ; Castellà = Disponible en: ; anglès = Available from:

Exemple de citació en català

Marqués Sánchez P, Fernández Peña R, Cabrera León A, Muñoz Doyague MF, Llopis Cañameras J, Arias Ramos N. La sostenibilidad del sistema sanitario desde una perspectiva de redes sociales: una propuesta para la promoción de hábitos saludables y apoyo social. Rev. Esp. Salud Publica [Internet]. 2013 [Consulta: 18 d’agost de 2014];87(4):307-15. Disponible a: http://scielo.isciii.es/pdf/resp/v87n4/02_colaboracion_especial.pdf


 Inici

Tesis:​

​Elements obligatoris, si hi consten: Autor, títol i subtítol, any tesi, lloc, nom universitat, designació de tesi.​

Forma de citació:

Autor/s de la comunicació [cognoms inicial del nom separats per una “,”]. Títol: subtítol [tesi doctoral a Internet]. Lloc: Nom Universitat; any *[Consulta: data de la consulta]. **Disponible a:

Quan la cita acaba amb una adreça, no hi ha punt final.

*Segons idioma de redacció del manuscrit: català = Consulta ; castellà = Acceso ; anglès = Cited
**Segons idioma de redacció del manuscrit: català = Disponible a: ; Castellà = Disponible en: ; anglès = Available from:

Exemple de citació en català
Sánchez Niubó A. Development of Statistical Methodology to Study the Incidence of Drug Use [tesi doctoral a Internet]. Barcelona: Universitat de Barcelona; 2014 [Consulta: 18 d’agost de 2014]. Disponible a: http://hdl.handle.net/10803/131161


Legislació

Legislació estatal i autonòmica:

Estat o comunitat autònoma. Rang número oficial, data promulgació, nom de la norma. (Diari o butlletí oficial abreviat [Intenet], número, data, p. inicial-final). . [Consulta: data de la consulta].

Espanya. Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.. (BOE [Internet], núm. 89, 13-04-2007, p. 16270-99). [Consulta: 14 d’agost de 2014].
Catalunya. Llei 18/2009, de 22 d'octubre , de Salut Pública (DOGC [Internet], núm. 5495, 30-10-2009, p. 81070-116). [Consulta: 14 d’agost de 2014]

Tractats, convenis, acords i protocols internacionals ratificats per Espanya:

Nom del tractat, Lloc de signatura, data de signatura. (butlletí oficial de l’estat abreujat [Internet], número, data, pàg. inicial-final). .[Consulta: data de consulta].

Tratado sobre el derecho de patentes, Ginebra el 1 de junio de 2000,. (BOE [Internet], núm. 242, 09-10-2013, p. 82366-401) [Consulta: 18 d’agost de 2014].

Directives i reglaments comunitaris:

Tipus de norma Número oficial de la norma Institució comunitària, data de promulgació, títol de la norma. (Diari oficial abreujat i sèrie [Internet], número, data, p. inicial-final). .[Consulta: data de consulta].

Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público.. (DOCE L [Internet], núm. 175, 27-06-2013, pàg. 1-8). [Consulta: 18 d’agost de 2014].


Pàgina web:​

​Elements obligatoris si hi consten:: Autor, títol, informació publicació electrònica, data actualització i accés i URL.

Forma de citació:

Títol de la pàgina [Internet]. Lloc de publicació (si hi consta): Editor (si hi consta); data de publicació [actualitzada dia/mes/any d’actualització]; *consulta: data de la consulta]. **Disponible a:

Quan la cita acaba amb una adreça, no hi ha punt final.

*Segons idioma de redacció del manuscrit: català = Consulta ; castellà = Acceso ; anglès = Cited
**Segons idioma de redacció del manuscrit: català = Disponible a: ; Castellà = Disponible en: ; anglès = Available from:Exemple de citació en català
U.S. National Library of Medicine [Internet]. Bethesda: National Library of Medicine; 10 d’octubre de 1993 [actualitzada: 14/08/2014; consulta: 18 d’agost de 2014]. Disponible a: http://www.nlm.nih.gov/


Altres recursos d’Internet:​

Blogs

Títol del blog: subtítol [Internet]. Lloc de publicació (si hi consta): Editor (si hi consta); data de publicació *[Consulta: data de la consulta]. **Disponible a:

Quan la cita acaba amb una adreça, no hi ha punt final.

*Segons idioma de redacció del manuscrit: català = Consulta ; castellà = Acceso ; anglès = Cited
**Segons idioma de redacció del manuscrit: català = Disponible a: ; Castellà = Disponible en: ; anglès = Available from:Exemple de citació en català
Now@NEJM blog: a blog for physicians about NEMJ [Internet]. Waltham: Massachusetts Medical Society; 2014 [Consulta: 18 d’agost de 2014]. Disponible a: http://blogs.nejm.org/now/

Entrada a un blog

Autor/s de l’entrada [cognoms inicial del nom separats per una “,”]. Títol de l’entrada. A: Títol del blog: subtítol [Internet]. Lloc de publicació (si hi consta): Editor (si hi consta); data de publicació *[Consulta: data de la consulta]. **Disponible a:

Quan la cita acaba amb una adreça, no hi ha punt final.

*Segons idioma de redacció del manuscrit: català = Consulta ; castellà = Acceso ; anglès = Cited
**Segons idioma de redacció del manuscrit: català = Disponible a: ; Castellà = Disponible en: ; anglès = Available from:Exemple de citació en català
Fazio S. Syndromes of Thrombotic Microangiopathy. A: Now@NEJM blog: a blog for physicians about NEMJ [Internet]. Waltham: Massachusetts Medical Society; 2014 [Consulta: 18 d’agost de 2014]. Disponible a: http://blogs.nejm.org/now/index.php/syndromes-of-thrombotic-microangiopathy/2014/08/15/

Podcasts

Autor/s de l’entrada [cognoms inicial del nom separats per una “,”]. “Títol del podcast” [Internet]. Lloc de publicació (si hi consta): Editor (si hi consta); data de publicació *[Consulta: data de la consulta]. **Disponible a:


Quan la cita acaba amb una adreça, no hi ha punt final.

*Segons idioma de redacció del manuscrit: català = Consulta ; castellà = Acceso ; anglès = Cited
**Segons idioma de redacció del manuscrit: català = Disponible a: ; Castellà = Disponible en: ; anglès = Available from:Exemple de citació en català

“Physical activity level and prognosis in patients with coronary heart disease” [Internet]. London: BMJ Publishing Group; [Consulta: 18 d’agost de 2014]. Disponible a: https://soundcloud.com/bmjpodcasts/physical-activity-level-and-prognosis-in-patients-with-coronary-heart-disease#t=5:32


Multimèdia:​

Elements obligatoris, si hi consten:: Autor, títol, tipus suport, lloc, editorial, any.

Cognom N. Títol [tipus de suport]. Lloc: Editorial; any.


Exemple de citació en català


Abreviatures:​

Una relació de les principals abreviatures en català, castellà i anglès​

comp. = compilador

coord. = coodinador

dir. = director

et al. = i altres

ed. = edició

núm. = número

p. = pàgina/es

vol. = volum/s

pt. / pts. = part (s)

comp. = Compilador

coord. = coordinador

dir. = director

et al. = y otros

ed. = Edición

nº = número

p. / pp. = página / páginas

vol. / vols. = volumen / volúmenes

supl. = suplemento

et al. = and others

ed. = edition

p. = page(s)

suppl = Supplement

pt / pts = part(s)
para; paras = paragraph(s)

rev = revised

​​​
 

 Error

 
Error d'element web: No es pot visualitzar o importar un element web o un control de formulari web d'aquesta pàgina. El tipus Itteria.Biblioteca.SharePoint.WSP.VisualWebParts.vwbDestaquemSenseImatges.vwbDestaquemSenseImatges, Itteria.Biblioteca.SharePoint.WSP, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b09768371bf52451 no s'ha trobat o no està registrat com a segur.